barak_lawyer 14למשרדנו הכלים הידע והניסיון להגיע להסדרים עם חברות הביטוח להיוון קיצבאות אובדן כושר עבודה דהיינו קבלת פיצוי חד פעמי לעתיד עבור מספר שנים קדימה, גם כאשר משולמת הקיצבה והמבוטח מעוניין בהיוון וגם כאשר קיימת מחלוקת על תשלום בקיצבה וההסדר להיוון מתקבל במהלך מו"מ עם חברת הביטוח לפני או אחרי הגשת התביעה.