barak_lawyer-155אם הינך מבוטח בקרן פנסייה הרי ויש לך כיסוי לאובדן כושר עבודה הקרוי בקרן הפנסייה “פנסיית נכות”. פנסיית נכות מזכה אותך בפיצוי חודשי על פי תקנון קרן הפנסייה בסכום הנקוב בדיווח שהינך מקבל מקרן הפנסיה מעת לעת תחת הכותרת – פנסיית נכות מלאה.

הפיצוי עבור פנסיית נכות תלוי בשכר בגינו מופרשות הפרמיות לקרן הפנסיה וסוג המסלול הפנסיוני שבחרת – מוטה נכות וכו’.

פנסיית הנכות יכולה להיות מלאה – במקרה ואיבדת יותר מ 75% מכושרך לעבוד במשלח ידך או בעיסוק סביר אחר המתאים להכשרתך נסיונך והשכלתך ויכולה להיות פנסיית נכות חלקית לפי דרגת אי הכושר שלך.

הזכאות לפיצוי בגין פנסיית נכות נקבעת על פי תקנון קרן הפנסיה.