barak_lawyer-155על מנת להגיש תביעה לקרן הפנסיה יש לדבוק בהוראות הקרן ונוהלי הגשת התביעה ורצוי לשכור שירותיו של עורך דין הבקיא בתחום. הזכאות לפנסיית נכות נקבעת ע”י ועדה רפואית בה יושבים רופאים תעסוקתיים והינך זכאי להיות מיוצג בפני הועדה הרפואית.

על החלטת הועדה ניתן להגיש ערר לועדה רפואית עליונה שהינה ועדה חיצונית לקרן ובלתי תלוייה בה וגם בועדה זו הינך יכול להופיע בלווית עורך דין ואף רופא תעסוקתי מטעמך.

אין לקבל את קביעות ועדות הקרן ורצוי לערער על החלטותיה לועדות ערר ולביה”ד לעבודה במידת הצורך.

לאור מורכבות תקנון הקרן, ולאור הצורך בחוות דעת הן לעניין הנכות והן לעניין אובדן הכושר לעבודה, רצוי כי הנפגע יהיו מיוצג ע”י עורך דין הבקיא בתביעות מסוג זה.

במשרדנו תוכלו לקבל מעורך דין מוביל ומנוסה בתחום הביטוח את מלוא הסיוע והאינפורמציה לשם קבלת כל הפיצויים להם הינכם זכאים.

לבדיקת זכאותכם לפיצוי נא למלא את טופס יצירת הקשר או לפנות אלינו